Tuesday, August 13, 2019

ශිව තාණ්ඩව ස්තෝත්‍රය


අපි ශිව ගැන  කතාව  අතරේ ශිව තාණ්ඩව ස්තෝත්‍රය ලබා දෙන්නම් කියල කලින් ලිපියේදී කිව්වනේ. ඉතින් ඔන්න අද මේ ලිපිය ඒ ගැන.  සංස්කෘත භාෂවෙන් ලියල තියෙන මෙම ශිව තාණ්ඩව ස්තෝත්‍රය සංස්කෘත අක්ෂර වලින් සිංහල ට අරගෙනයි මේ ලියල තියෙන්නේ. හොඳම උච්චාරණ සහිත ශිව තාණ්ඩව ස්තෝත්‍රයේ ලින්ක් එකත් මෙතන තියෙනවා.

රාවණා අතින්ම ලියලා රාවණා ගේ මුවින්ම ගයපු මෙම ශිව තාණ්ඩව ස්තෝත්‍රය ඔබටත් ශ්‍රවනය කිරීමෙන් යම් ශක්තියක් දැනෙනවද කියල අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න.

ඔබ මෙය නිවැරිදි ලෙස උච්චාරණය කරනවා නම් එක් දෙයක් මතක තබා ගන්න. ඔබ ඒ ගයන්නේ රාවණා විසින් යම් දිනක ඔහුගේම මුවින් පැවසු වචනයි.

රාවණා විසින් රචිත ශිව තාණ්ඩව ස්තෝත්‍රය
ජටාටවී ගලජ්ජලා ප්‍රවාහ් පාවි තස්තලේ
ගලේ වලම්බ්ය ලම්බිතාන් භුජන් ගතංග මාලිකාම්
දමඩ්ඩ මඩ්ඩ මඩ්ඩ මන්නිනාන දවඩ්ඩ මර්වයන්
චකාර චණ්ඩ තාණ්ඩවන් තනෝ තුනඃ ශිවඃ ශිවම්

ජටා කටා හසම්බමා භ්‍රමන් නිලිම්ප නිර්ජනී,
විලෝ ලවී චිවල්ලරි විරාජ මාන මුර්ධනි.
ධගද් ධගද් ධගජ්ව ලල්ල ලාට පට්ට පාවකේ,
කිශෝර චන්ද්‍ර ශේකරේ රතිහ් ප්‍රතික්ෂනන් මම

ධාරා ධරේන්ද්‍ර නන්දිනී විලාස බන්ධු බන්ධුරස්,
පුරද් දෘගන්ත සන්තතිත් ප්‍රමෝද මාන මානසේ.
කෘපා කටාක්‍ෂ ධෝරණි නිරුද්ධ දුර්ධ රාපදී,
ක්වචිද්දී ගම්බරේ මනෝ විනෝද මේතු වස්තුනි
.

ජටා භුජංග පින්ගලස් පුරත්පනා මනිප්‍රභා,
කදම්බ කුංකු මද්‍රවප් රලිප්ත දිග්ව ධුමුකේ.
මදාන්ධ සිංදු රස් පුරත් ත්වගුත්ත රීයමේ දුරේ,
මනෝ විනෝද මද්භුතම් බිභර්තු භූත භාර්තරි
.

සහස්‍ර ලෝච නප්‍රභුත්‍ය  ශේක ලේඛ ශේකරා
ප්‍රසූන ධූලි ධෝරණි විධූස රාන්ග්‍රී  පීට භූ
භුජංග රාජමාලයා නිබන්ධ ජාටජූටක
ශ්‍රියේ චිරාය ජායතාන් චකෝර බන්ධු ශේකර :

ලලාට චත්ව රජ්ව ලද් ධනංජයස්තු ලිංග මා
නිජීත පංච සායකන් නමන් නිලිම්ප නායකම්
සුධා මයූ කලේ කයා විරාජ මාන ශේකරන්
මහා කපාලි සම්පදේ ශිරෝජ මාල වස්තු න:

කරාල භාල පට්ටිකා ධගද්ධ ගද්ධ ගජ්වලා
ධනංජයා හුතී කෘත ප්‍රචණ්ඩ පංච සායකේ
ධාරා ධරේන්ද්‍ර නන්දිනී කුචාග්‍ර චිත්‍ර පත්‍රක
ප්‍රකල්ප නේක ශිල්පිනි ත්‍රිලෝ චනේ රතිර් මම...

නවීන මේඝ මණ්ඩලි නිරුද්ධ දුර් ධරස් පුරත්
කුහූ නිශීතිනි තමඃ ප්‍රබන්ධ බද්ධ කන්ධර:
නිලිම්ප නිර්ජනී ධරස් තනොතු කෘත්ති සින්ධුරඃ
කලා නිධාන් බන්ධුර: ශ්‍රියන් ජගද් ධුරන් ධර:

ප්‍රපුල්ල නීල පංකජ පපංච කාලි ම පභා
වලම්බි කන්ට කන්දලි රුචි ප්‍රබද්ධ කන්දරම්
ස්මරච්චිදන් පුරච්චිදන් භාවච්චිදන් මකච්චිදන්
ගජච්චි දාන්ධ කච්චිදන් තමන්ක කච්චිදන් භජේ

අකර්ව සර්ව මංගලා කලා කදම්බ මංජරී
රසඃ ප්‍රවාහ මාධුරි විජුම්භනා මධු ව්‍රතම්
ස්මරාන්තකන්  පුරාන්තකන්  භාවාන්තකන්  මකාන්තකන්
ගජාන්ත කාන්ධ කාන්තකන් තමන්ත කාන්ත කන් භජේ

ජයත් වදභ්‍ර විභ්‍රම භ්‍රමද් භුජංග වශ්වස
ද්විනිර්ග මත් ක්‍රමස් පුරත් කරාල භාල හව්‍ය වාට්
ධිමිද්ධි මිද්ධි මිධ්වනම් මාදංග තුංග මංගලා
ධ්වනි ක්‍රම ප්‍රවර්තිත ප්‍රචණ්ඩ තාණ්ඩව: ශිවඃ

ශ්රුෂද් විචිත්‍ර කල්පයෝර් භුජංග මෝක්ති කස්ර ජෝර්
ගරිෂ්ට රත්න ලෝෂ්ටයෝහ් සුහෘද් විපක්ෂ පක්ෂයෝ
තෘෂ්ණා රවින්ද චක්ෂුයෝ ප්‍රජා මහී මහේන්ද්‍රයෝ
සම ප්‍රවෘත්තික: කදා සදා ශිවම් භජේ

කදා නිලිම්ප නිර්ජනී නිකුන්ජ කෝටරේ වසන්
විමුක්ත දුර්මති: සදා ශිරඃ ස්ත  මන්ජලින් වහන්
විමුක්ත ලෝල ලෝචනෝ ලලාම භාල ලග්නක:
ශිවෙති මන්ත්‍ර මුච්චරන් සදා සුඛි භාවාම් යහම්

ඉදම් හි නිත්‍ය මේව මුක්ත මුත්ත මොත්ත මම් ස්වතන්
පටන් ස්මරන් බ්රුවන්නරෝ  විශුද්ධි මේති සන්තතම්
හරේ ගුරෝ සුභක්ති මාන්ශු යාති නාන් යතා ගතින්
විමෝහ නන්හි දේහිනාන් සුෂන් කරස්ය චින්තනම්...

No comments:

Post a Comment